Dutch Green Building Council

Paris Proof

Samen naar een duurzaam gebouwde omgeving
zonder CO2-uitstoot

Paris Proof

Stappenplan: hoe het Deltaplan voor jou werkt!

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 40% van het energiegebruik in Nederland. Jouw gebouw dus ook! Om de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen, moet jij jouw gebouwen verduurzamen. En dat moet snel ook, anders voltrekt het doemscenario van het klimaatakkoord zich: de aarde warmt te snel op.  

Aan de slag dus! Het is volgens het Deltaplan namelijk mogelijk om in 2040 al te voldoen aan de doelstellingen. Dat is echter makkelijk gezegd. Om het niet alleen bij woorden te laten, helpt het Deltaplan om jouw gebouw(en) daadwerkelijk te verduurzamen: van strategisch tot operationeel niveau. Van het Deltaplan kan je het volgende verwachten:

Routekaarten op sectorniveau

Wat gebeurt er in jouw sector, welke kansen en belemmeringen zijn er en welke verplichtingen komen er aan? Per sector is er een werkgroep opgericht om het pad te vereffenen. Die werkgroepen, bestaande uit mensen uit de praktijk, doen onderzoek, monitoren resultaten en doen voorstellen. Zo’n voorstel kan uitmonden in sectorspecifieke verplichtingen, aanpassingen in regelgeving en stimuleringsprogramma’s. Zo ijvert de Werkgroep Retail ervoor om openstaande winkeldeuren te sluiten om zo geen warmte of koude door openstaande deuren te verliezen.

Een stappenplan en tools voor het opstellen van routekaarten per organisatie

De uitvoering van het beleid voor een sector ligt bij de organisatie binnen een sector, bijvoorbeeld een schoolbestuur, een zorginstelling of een belegger. Aan hen de taak om routekaarten voor hun gebouwportefeuille op te stellen: een concreet plan met de momenten waarop gebouwen gerenoveerd of vervangen worden. Een belangrijk moment is het moment waarop het gebouw van aardgas afgesloten wordt en moet overstappen op een andere energievoorziening. Gemeenten zullen van 2021 per wijk duidelijkheid geven over deze keuze.

Het stappenplan biedt een overzicht van die stappen die jouw organisatie moet nemen om tot een beleid voor een Paris Proof gebouwvoorraad te komen. Ieder stappenplan bestaat uit zes stappen, ongeacht in welke sector je actief bent, en neemt je mee in het proces van het verduurzamen van jouw gebouw(en). Iedere stap bevat een handeling die jou dichterbij het doel brengt: het Paris Proof maken van jouw gebouw(en).

In zes stappen

Het stappenplan bestaat uit zes stappen. Als je alle stappen hebt doorlopen, is jouw gebouw of portefeuille Paris Proof.

Stap 1: Inventarisatie van gebouwen in jouw portefeuilles

Hoe doet jouw gebouw(en) het op dit moment? Voldoet het pand al aan de eisen, voldoen kleine ingrepen, is grootschalige renovatie nodig of moet je zelfs nieuwbouw overwegen? Een zogenoemde Beslisboom helpt je om deze en de volgende twee stappen te zetten. Aan de hand van een Beslisboom krijg je op basis van onder meer het bouwjaar, de exploitatieduur, toekomstige infrastructuur en ambitie snel inzicht in de in te passen maatregelen met kosten en baten.

Stap 2: Detaillering per gebouw

Na de inventarisatie op grote lijnen, is het belangrijk om de mogelijkheden van jouw gebouw tot in detail in beeld te brengen. Hiervoor zijn verschillende tools beschikbaar, beschikbaar gesteld door DGBC participanten.

Zo ontstaan er steeds meer mogelijkheden om gebouwen efficiënt te digitaliseren en de haalbaarheid van maatregelen verder te onderbouwen. Deze analyse is ook nodig voor partijen de EED-plichtig zijn. Je start met de vraag waar je nu energie (onnodig) verliest. Dat kan je op allerlei manieren achterhalen: schouwrondes, inzet van big data, verbuiksgegevens van slimme meters enzovoorts. De resultaten van deze stap gebruik je als input voor de volgende fase: het opstellen van een Transitieplan.

Stap 3: Transitieplan

Het Transitieplan is de eigenlijk de routekaart op organisatieniveau. Dit is de fase waarin je in beeld brengt wat er daadwerkelijk moet gebeuren om jouw gebouw(en)portefeuille op tijd Paris Proof te maken. Daarin zijn drie type maatregelen te onderscheiden:

  • Quick Wins: eenvoudige maatregelen met een erg korte terugverdientijd die altijd lonen.
  • Onderhoudsmaatregelen: maatregelen die bij periodiek onderhoud worden meegenomen.
  • Verduurzamingsmaatregelen: maatregelen die een extra stap vormen ten opzichte van gepland en gebudgetteerd onderhoud en die nodig zijn om de versnelling en transitie naar een nieuwe duurzame energie-infrastructuur.
  • (Vervangende) nieuwbouw: deze moeten te allen tijde aan de hoogste normen voldoen. Een verbruik onder de norm van Paris Proof of zelfs energieleverend.

Stap 4: Financiering en exploitatieplan

Je hebt nu een plan waaruit duidelijk wordt wat er moet gebeuren. Wellicht heb je er zelfs al een prijskaartje aan gehangen. Maar hoe ga je de verduurzamingsslag betalen? De slimme financiering is terecht een enorm belangrijk onderdeel van de energietransitie die jouw gebouwen doorlopen. Het zou de voortgang zelfs kunnen frustreren. Het Deltaplan geeft voorbeelden van oplossingen en financieringsmogelijkheden, zoals fondsen, gezamenlijke inkoop enzovoorts.

Stap 5: Realisatie- en exploitatiefase

De financiering is rond en de renovatie gaat van start. Dit is niet het moment om achterover te leunen. Nee, houd nu juist de vinger aan de pols. In hoeverre komen de plannen terug in de werkelijke renovatie en waar moet je meebewegen met de beperkingen die de renovatie met zich meebrengt.

Stap 6: Monitorings- en beheerfase

Je pand is opgeleverd. Een feestelijk moment, wellicht is er zelfs een fles (uiteraard duurzame) champagne opengetrokken. Maar om echt aan de Parijse doelstellingen te voldoen, moet je wel helder in beeld hebben of je aan die doelstellingen voldoet. Hoe presteert jouw gebouw? Door te monitoren en de prestaties te delen met het Deltaplan helpen jouw inspanningen ook jouw sector. Voorbeelden van succesvolle renovatieprojecten worden gedeeld op de Paris Proof website.

Het hele proces

Dit is dus geen stappenplan waar je even een uurtje voor gaat zitten, dit stappenplan begeleidt je door het hele proces. Achter iedere stap hangt namelijk een tool. Een voorbeeld van zo’n tool is de Beslisboom. Die Beslisboom helpt jou om jouw gebouw te beoordelen: is renovatie mogelijk of is nieuwbouw de enige mogelijkheid om aan de doelstellingen te voldoen. Anderzijds gebruikt de Werkgroep van jouw sector de data uit de Beslisboom om de vorderingen in de sector te monitoren en aan de hand daarvan eventueel bij te sturen.

Laatste nieuws

DGBC: benut potentieel utiliteitsbouw om einddoel haalbaar te maken

Ontwerp Klimaatakkoord: wat staat de gebouwde omgeving te wachten?

Expertgroepen toegevoegd aan Deltaplan Duurzame Renovatie